Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο  www.servier.gr.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε διαβάσει τη νομική προειδοποίηση/γνωστοποίηση και υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με αυτήν. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να υποστεί αλλαγές. Επομένως, καλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τη νομική προειδοποίηση/γνωστοποίηση.


1. Πνευματική ιδιοκτησία

1.1 Αυτή η ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») είναι ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER», εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 34.590.852 Ευρώ, καταχωρημένης στο Εμπορικό και Εταιρικό μητρώο της πόλης Nanterre με τον αριθμό / 085 480 796 και εδρεύουσας στην οδό Carnot 50 (92284) Sureness, Γαλλία. H Ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τη «LES LABORATOIRES SERVIER» ενώ η χρήση και η διαχείρισή της γίνεται από τη «ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», εταιρεία του Ομίλου Servier, που εδρεύει στην οδό Φραγκοκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής – Ελλάδα – Τηλ.: +30 210 9391000, πραγματοποιείται κατόπιν εξουσιοδότησης της «LES LABORATOIRES SERVIER» (εφεξής καλούμενων από κοινού «SERVIER»). Ο συντάκτης της ιστοσελίδας της «SERVIER» είναι ο κ. Ziad Matta, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την «SERVIER».

1.2 Η γενική δομή, καθώς και το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, κινούμενες ή μη, η τεχνογνωσία και κάθε άλλο στοιχείο που απαρτίζει την Ιστοσελίδα, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER» και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, της Ιστοσελίδας αυτής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εν γένει, χωρίς τη ρητή συμφωνία της «SERVIER», απαγορεύεται και αποτελεί πλαστογραφία. Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, των οποίων παραγωγός είναι η «SERVIER» και οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα της «SERVIER» και των συνεργατών της, καθώς και οι λογότυποι που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν καταχωρημένα σήματα.

Απαγορεύεται, επομένως, οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων από στοιχεία της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση της «LES LABORATOIRES SERVIER».

Ως χρήστης αναλαμβάνετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα:

  • για τον σκοπό που προορίζεται,
  • για προσωπική χρήση, αποκλειομένης οιασδήποτε εμπορικής ή προωθητικής δραστηριότητας,
  • σε συμμόρφωση με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με την κατοχύρωση αυτών,
  • χωρίς να κάνετε χρήση δίκτυο ρομπότ ή άλλων αυτόματων μέσων για πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της και χωρίς να επιχειρείτε να παρέμβετε στην Ιστοσελίδα,
  • χωρίς να επιχειρείτε να την αντιγράψετε, να την αναπαράξετε εν όλω ή εν μέρει, να την καταστήσετε προσβάσιμη, ή να τη διαδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

2. Πληροφορίες τεχνικής φύσης

Αποδέχεσθε και δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες για πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και ότι έχετε ελέγξει ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό και δεν αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα.

Αποδέχεσθε, επίσης, ότι έχετε ενημερωθεί, ότι η Ιστοσελίδα αυτή είναι προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα, για 7 ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, προβλημάτων του υπολογιστή, προβλημάτων στη δομή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ή τεχνικών προβλημάτων. Η «SERVIER» μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης.


3. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το διαδίκτυο

Είναι δύσκολο να παρασχεθεί 100% εγγύηση για την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου.

Αν και λαμβάνουμε όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, δεν δυνάμεθα, ούτε να διασφαλίσουμε, ούτε και να εγγυηθούμε, ότι οι πληροφορίες που μεταδίδονται άμεσα, ή μέσω αυτών των on-line υπηρεσιών, είναι απολύτως ασφαλείς.

Ως εκ τούτου, η ανάρτηση/κοινοποίηση των πληροφοριών/δεδομένων σας γίνεται με δικό σας αποκλειστικά κίνδυνο και ευθύνη, παρά το ότι αμέσως μόλις ειδοποιηθούμε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τη Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα αυτή, ή ορισμένες περιοχές της, είναι δυνατόν να περιέχουν υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Σε περίπτωση που επιτρέπετε σε παιδιά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αυτή, είναι καθήκον σας να ελέγχετε την πρόσβαση και να αποφασίζετε για το ποια περιεχόμενα και ποιες υπηρεσίες είναι κατάλληλα για παιδιά και ποια όχι.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δημοσίως προσβάσιμα προσωπικά τους δεδομένα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.


4. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Η «SERVIER» παρέχει πρακτικής φύσης πληροφορίες (ημερομηνία συνεδρίων, διαλέξεων, συμποσίων κλπ.), εκπαιδευτικά εργαλεία, πληροφορίες στον τομέα της υγείας ή εξειδικευμένα δημοσιευθέντα άρθρα. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εξομοιώνονται με νομική ή ιατρική συμβουλή.

Για ιατρική συμβουλή, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε ιατρό ή φαρμακοποιό.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ούτε ρητή, ούτε σιωπηρή.


5. Περιορισμός της ευθύνης

Παρότι η «SERVIER» μεριμνά για τον έλεγχο αυτών των πληροφοριών και των εργαλείων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την ενημέρωση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, η «SERVIER» δεν θα θεωρείται με κανένα τρόπο υπεύθυνη σε περίπτωση σφάλματος, μη διαθεσιμότητας των πληροφοριών ή / και παρουσίας ιών στην Ιστοσελίδα της. Ομοίως, το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύονται on-line δεσμεύει μόνο τους συντάκτες τους.

Θα πρέπει να έχετε την προσωπική κλινική σας άποψη και να κρίνετε. Η «SERVIER» δεν φέρει ευθύνη για:

  • Οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη στις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.
  • Οποιαδήποτε βλάβη/ζημία, που προέρχεται από εισβολή τρίτου στην Ιστοσελίδα και που προκαλεί τροποποίηση του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών αυτής.
  • Οποιαδήποτε βλάβη/ ζημία, που προέρχεται από την πρόσβαση ή από την αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση της (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βλάβης λόγω ιού που ενδέχεται να προσβάλει τον υπολογιστή σας) ή/και από πληροφορία που παρέχεται σε αυτήν.

6. Οι υποχρεώσεις σας ως χρήστη

 6.1 Σεβασμός των άλλων

Πρέπει να σέβεστε τη κείμενη νομοθεσία (ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων). Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, στα οποία έχετε πρόσβαση, πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε στρεβλή συλλογή ή χρήση και, γενικά, από οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την ιδιωτική ζωή, τη φήμη, το σεβασμό, την εικόνα ή την ευαισθησία άλλου χρήστη ή άλλου ατόμου, αποφεύγοντας κάθε δυσφημιστικό, προκλητικό, κακοπροαίρετο ή απειλητικό σχόλιο, μήνυμα ή κείμενο.

6.2 Υπερκειμενικές ζεύξεις (Hypertextlinks)

Οι υπερκειμενικές ζεύξεις, κάτω από αυτή την Ιστοσελίδα, με άλλες πηγές του διαδικτύου και ιδιαίτερα συνεργάτες της εταιρείας, έχουν λάβει προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια. Η «SERVIER» προσπαθεί να αναφέρεται μόνο σε ιστοσελίδες σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων δεν ελέγχεται από τη «SERVIER» και, επομένως, η «SERVIER» δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες. Χρήστες και επισκέπτες του διαδικτύου δεν μπορούν να δημιουργούν ζεύξη προς αυτή την Ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ρητή συμφωνία της «LESLABORATOIRES SERVIER».


7. Προσωπικά Δεδομένα

7.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η «SERVIER» είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια της διαχείρισης και της βελτίωσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.2 Συλλεγόμενα Δεδομένα και Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται σε αυτή την Ιστοσελίδα προορίζονται για τις υπηρεσίες και τις εταιρείες της «SERVIER», που έχουν αναλάβει να απαντήσουν στα αιτήματά σας  ή/και για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνσή σας ΙΡ προορίζεται για το προσωπικό του Τμήματος Επεξεργασίας Δεδομένων, το οποίο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.

Αυτά τα δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες. Ο χρήστης ενημερώνεται, ότι τα προσωπικά του δεδομένα προορίζονται για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της «SERVIER», που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας. Μέσω της χρήσης cookies, η Ιστοσελίδα συλλέγει τεχνικές πληροφορίες (βλ. όρο 10).

7.3 Αποδέκτες

Η «SERVIER», υπεύθυνη για την παραγωγή, φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς αυστηρά αναγκαίους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

7.4 Ποια είναι και πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: (α) να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, (β) να ζητήσετε διόρθωση/επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, (γ) να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, (δ) να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων, ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, (ε) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς σε κοινή, δομημένη, μηχαναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο (δικαίωμα φορητότητας). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται, ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε ερώτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και για την άσκηση οιουδήποτε σχετικού δικαιώματός σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SERVIER: κα. Αθανασία Καραγιάννη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance-gr@servier.com, ή μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση της SERVIER: Φραγκοκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 25, ή μέσω φαξ: 210-9391003, ή στο τηλέφωνο: 210-9391000.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματα είναι ατομικά και μπορούν να ασκηθούν μόνο από το ίδιο το υποκείμενο των δικαιωμάτων, αναφορικά με τα προσωπικά του/της δεδομένα: επομένως, για λόγους ασφαλείας, η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει, την ταυτότητά σας, ώστε να αποφεύγεται η κοινοποίηση εμπιστευτικών προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλο άτομο. Σε περίπτωση διόρθωσης, θα σας αποστέλλουμε, κατόπιν απλού αιτήματός σας, αντίγραφο της πληροφορίας ως διορθώθηκε.


8. Περαιτέρω πληροφορίες

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιεί η «SERVIER» τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ποια μέτρα και εγγυήσεις ασφάλειας εφαρμόζει, ποια είναι και πως μπορείτε να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματά σας, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).


9. Πολιτική Cookies

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, έτσι και η SERVIER χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τον ιδιοκτήτη να σας ξεχωρίσει/αναγνωρίσει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο, ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό της. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και, εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, όμως, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.


10. Γενικές διατάξεις – Ισχύον νόμος και δικαιοδοσία

Η «SERVIER» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Η συνεχής περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας αυτής από τον Χρήστη συνιστά αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων. Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες Όρους, καταστεί ανίσχυρος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι Όροι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η Ιστοσελίδα αυτή και οι Όροι της διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.v