Σταδιοδρομία στη Servier

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας και να συμμετέχετε στην επιτυχία μας, παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας.

* Υποχρεωτικό πεδίο

 

 Servier εγγυάται την εμπιστευτικότητα της αίτησής σας.

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.2472/1997, ως ισχύει τροποποιηθείς, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του ευρωπαϊκού δικαίου (συγκεκριμένα την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46 της 24ης Οκτωβρίου 1995), η SERVIER σας ενημερώνει, ότι η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος είναι προαιρετική και τα εμπεριεχόμενα σε αυτό στοιχεία προορίζονται αποκλειστικά για τα LES LABORATOIRES SERVIER, καθώς και για άλλες εταιρείες της SERVIER και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μελέτη και αξιολόγηση της παρούσας αίτησής σας, επί τω σκοπώ της διερεύνησης δυνατότητας πιθανής επαγγελματικής της συνεργασίας μαζί σας. Διά της αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος, δηλώνετε, ότι δίδετε ρητώς τη συγκατάθεσή σας, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα εμπεριεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση τρίτων προσώπων, τα στοιχεία των οποίων τυχόν εμπεριέχονται σε αυτό.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και αίτησης διαγραφής ή/και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: makis.grigoriadis@servier.com ή αποστολής επιστολής στη: SERVIER HELLAS, Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25, Αθήνα, Ελλάδα.»